https://cz.puren.info/novinky/novinky/article/zprava-o-10-letych-zku-enostech-ivota-v-pasivnim-dome-38/
NOVINKY
 

Novinky

09/13/10 13:39

Zpráva o 10-letých zku enostech ivota v pasivním domě

10 let ivota a bydlení v pasivním domě

Na se ohlédla rodina Frankových z Viernheimu v listopadu 2009 a mohla o tom leccos vyprávět. Jejich zku enosti zajímaly Dr. Klause Keßlera, jednatele poradenské agentury pro ochranu klimatu a ovzdu í a úsporu energie svazek obcí (KliBa) Heidelberg, a Hanse Bommera, jednatele spole nosti Puren s.r.o. Überlingen. Oba se denně zabývají tématy úspor energií, proto je pro ně obzvlá ť zajímavé vyhodnotit 10 leté zku enosti s u íváním pasivního domu a pou it se z nich. Spole ně proto Klaus Keßler a Hans Bommer nedávno polo ili několik otázek týkajících se zku eností s 10 letým obýváním pasivního domu man elům Frankovým.

 

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20